De medewerkers van Comfident B.V. vinden het belangrijk dat er goede zorg wordt verleend en dat u als patiënt tevreden bent over de behandeling en verzorging.

Wanneer u over de gang van zaken niet tevreden bent, dan biedt de klachtencommissie* van Comfident de gelegenheid een oplossing hiervoor te vinden. U kunt erop rekenen dat wij uw klacht serieus nemen.

Hoe en Waar kan ik een klacht indienen?  Bij een klacht denken veel mensen al snel aan een fout in de medische behandeling. Maar het kan om veel meer kwesties gaan.

Tijdens een onderzoek of behandeling, maar ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die volgens u anders hadden gemoeten of gekund. Dit kan voor u een reden zijn om een klacht in te dienen. De aard en de ernst van de klachten kunnen erg verschillen.

Wanneer u een klacht heeft, adviseren wij u in eerste instantie om dit meteen in de betreffende praktijk te bespreken waar u onder behandeling bent en waar de klacht is ontstaan. Dit kunt u dan rechtstreeks met de betreffende medewerker of tandarts bespreken.

Mocht de klacht van dusdanige aard zijn dat u dit niet kunt of wilt bespreken in de praktijk, dan adviseren wij u om uw klacht schriftelijk bij ons in te dienen. Wij zullen uw klacht met onze klachtencommissie in behandeling nemen. Onze klachtencommissie bestaat uit 3 onafhankelijke personen:

– de heer R. De Jonge (accountant Jonkers en de Jonge)  – de heer J. Stegeman (gepensioneerd tandarts)  – een praktiserend tandarts uit een andere praktijk dan waarover u uw klacht heeft ingediend.

De commissie zal u op de meest duidelijke manier adviseren en informeren. Onze klachtencommissie zal er alles aan doen om u als patiënt tevreden te stellen. Comfident kent de volgende mogelijkheden van klachtenopvang:

1. U kunt uw klacht alleen ter kennisgeving melden, uw klacht wordt dan geregistreerd.

2. Als u ervoor kiest kunt u met de betrokken medewerker zelf uw klacht bespreken om samen met hem of haar tot een oplossing te komen.

3. U kunt een schriftelijk klacht indienen bij onze klachtencommissie

Hoe kunt u klacht indienen?  
U kunt uw klacht schriftelijk indienen via het volgende adres:
Comfident B.V.
t.a.v. de klachtencommissie
Essenhaag 3
8445 SM
Heerenveen

Verder is van belang:
• Reageer zo snel mogelijk
• Maak een aparte afspraak als uw kwestie niet snel kan worden afgedaan
• Schrijf op waarover u wilt praten
• Bedenk van te voren wat u met het gesprek wilt bereiken
• Probeer het gesprek zo zakelijk mogelijk te houden
• Neem zo nodig iemand mee ter ondersteuning
• Wees bereid samen tot een oplossing te komen
• Geef de arts/assistent(e)/medewerker de kans zaken te herstellen.
• Wanneer de klachtencommissie medische en/of andere gegevens uit uw dossier nodig heeft, vraagt men u vooraf toestemming voor inzage. Iedereen die inzage krijgt in uw gegevens is, tot strikte geheimhouding verplicht, ook na beëindiging van de functie.
• Het is verstandig om niet te lang te wachten met het bekendmaken van de klacht. Naarmate de tijd verstrijkt wordt het immers steeds moeilijker om te achterhalen wat er precies is gebeurd.
• Om tot een goede oplossing te komen, handelt Comfident B.V. de klachten bij voorkeur met de betrokkenen zelf af.
• Aan de klachtenbehandeling bij Comfident B.V. zijn voor u geen kosten verbonden.
• U bepaalt zelf welk traject dat u wilt volgen met u klacht. Dit is afhankelijk van wat u met u klacht wil bereiken

De klachtencommissie:
• waarborgt dat aan de behandeling van een klacht niet wordt deelgenomen door een persoon op wiens gedraging de klacht rechtstreeks betrekking heeft;
• waarborgt dat binnen een in de regeling vastgelegde termijn na indiening van de klacht de klager, degene over wie is geklaagd en, indien dit niet dezelfde persoon is, de zorgaanbieder, schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stelt van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen;
• waarborgt dat bij afwijking van de onder bedoelde termijn de klachtencommissie daarvan met redenen omkleed mededeling doet aan de klager, degene over wie is geklaagd en, indien dit niet dezelfde persoon is, de zorgaanbieder, onder vermelding van de termijn waarbinnen de klachtencommissie haar oordeel over de klacht zal uitbrengen;
• waarborgt dat de klager en degene over wie is geklaagd, door de klachtencommissie in de gelegenheid worden gesteld mondeling of schriftelijk een toelichting te geven op de gedraging waarover is geklaagd.